info@innovapolimer.com +90 262 751 4311 Monday - Saturday , 08:30 - 18:00
Green Lack

Our privacy and cookie policy

İşbu ‘’Kişisel Verilerin Korunması Politikası ‘’greenlack.com “sitesi ile ilgili hizmetlerimiz sunarken, kişisel verilerinize ilişkin politikamızı içermektedir.

Kişisel Verileri Korunması Politikasının Amacı

Bu Kişisel Verilerin Korunması Politikası İnnova Polimer Sanayi Tic. AŞ’nin veri sorumlusu sıfatıyla, sizlere sunduğu ve sunacağı hizmetlere ilişkin olarak; kişisel veriler topladığını ve işlediğinin, bu çerçevede ne tür kişisel veriler topladığının, bu kişisel verilerin nasıl l kullanıldığını, şirketimizin işlediği kişisel verileriniz üzerinde ki haklarınızın neler olduğunun ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır.

1.İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

Kendi istek ve iradenizle bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (ad,soyad,cep telefonu numarası,e-posta ,adres gibi)size daha iyi hizmet vermek amacı ile işlenmektedir. Bunun yanı sıra 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat ,6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun bağlı mevzuat,5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ,ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla da, kişisel verileriniz işlenmektedir.

Bugüne kadar olduğu gibi, bu kişisel verileriniz bu defa Kişisel Verilerin Korunması Kanunun Md. 5 ve 6 ‘da yer alan istisnalar saklı olmak kaydıyla, verdiğiniz açık rızanıza istinaden, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

Kişisel Verilerin Paylaşılması İzni

Bizimle paylaşılması açık göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin. Tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişisel olarak size uygun reklam, tanıtım, satış, pazarlama, bilgilendirme. Promosyon, kampanya bildirimim, üyelik işlemleri, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması ve yasal yükümlülüklerimizin ifası amacıyla her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim şirketlerimize aktarılmasına izin vermiş bulunmaktasınız.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız

İşlenen verilerinizin neler olduğunu ,işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek ,eksik veya yanlış işlenen verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek amacıyla info@innovapolimer.com mail adresinde bize başvurabilirsiniz.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğunuz diğer haklar saklıdır.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması şirketimiz için önemli bir konudur. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korunmak için gerekli önlemleri almaktadır. Şirketimiz kişisel verileriniz gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması için gerekli tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin almasına karşın web sitesine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi ve üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna bildirir.

2 .6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11 Maddesi Gereği Haklarınız

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenmek

b) İşlenmişse bilgi talep etmek

c) İşlenmesi amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenme

d) Eksik /yanlış işlenmişse düzeltilmesinin isteme

e) 6698 Sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu’nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesinin isteme

f) Aktarıldığı 3. kişilerin yukarıda sayılan(d)ve(e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesinin isteme

g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğramanız halinde haklarınızı info@innovapolimer.com mail adresine ulaşarak kullanabilirsiniz

3.Kişisel Veri Saklama Süresi

Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca saklanır.

4.Kişise Verilerinizi Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kullanıcı/Kullanıcılar web sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanılabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerinin ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluklarının tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve /veya güncellemeleri bilgi@usemakademi.com.tr mail adresine ulaşarak yapabilirsiniz.

5.Kişisel Verilerinizi Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlarla işlenmiş olan verileriniz; 6698 sayılı Kanun madde 7/1’ e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak her zaman vermiş olduğunuz açık rızanızı geri alma hakkınız bulunmaktadır. Söz konusu açık rızanızı geri almak için dilediğiniz zaman bilgi@usemakademi.com.tr mail adresine bu yönde e-posta gönderebilirsiniz.

6.Kişisel Verilerin Korunması Politikasında Yapılacak Değişiklikler

Şirketimiz, bu Kişisel Verilerin Korunması Politikası dokümanında her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Verilerin Korunması Politikasının ‘’www.greenlack.com’’ sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikasındaki değişikliklerden haberdar olmanız için, sizlere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

7.Son Hüküm

Kullanıcı /Kullanıcılar, web sitesine girmeden önce yukarıda yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politikasını okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarının, web sitesinde yer alan içeriklerin ve şirketimize ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin Şirketiniz tarafından yasadaki ve yukarıdaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak üçüncü kişilere aktarılmasına /paylaşılmasına izin veriyorum.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince

A. Veri Sorumlusunun ve Temsilciliğin Kimliği

Bu bilgilendirme ,6698SAYILI Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’) kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla İnnova Polimer San. Aş. ‘nin iş ortaklarına , hissedarlarına , şirketler topluluğu çatısı altındaki diğer şirketlere , müşterilerine ,iletişimde bulunduğu gerçek yada tüzel kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

B. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz (ad ,soyad, doğum tarihi , cep telefon numarası , e-posta ,cinsiyet ,adres, meslek, eğitim ,medeni durum ,araç plakası ,kimlik bilgileri ,konaklama ,harcama bilgileri ,tekne /ulaşım /seyahat bilgileri ,sigorta ,sosyal medya hesapları, alışveriş bilgileri ,fatura bilgileri, tüketim tercihleri gibi) , şirketimiz tarafından verilen hizmet , ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekte ;otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ,ofisler , şubeler ,bayiler ,çağrı merkezi ,internet sitesi, sosyal medya mecraları ,mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalar sözlü ,yazılı ,ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz ürün ve hizmetlerinden yaralandığınız müddetçe oluşturulacak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, şirket hizmetlerinin kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi ve internet sayfamızı kullandığınızda şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz ; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması , şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni , kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek size önerilmesi , şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar ,şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetimini sağlamak , iş ortağı / müşteri /tedarikçi , (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri ,hukuki uyum süreci , mali işler vb.)Şirketimizin ticari ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi temini amaçlarıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

C. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz ; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaları iş birimlerimiz tarafından yapılması , şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni , kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi , şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini ve teminin sağlamak , iş ortağı / müşteri /tedarikçi (yetkili ve çalışanları )değerlendirme süreçleri , hukuki uyum süreci ,mali işler vb.) , Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi , tedarikçilerimize , şirketler topluluğumuz çatısı altındaki diğer şirketlerimizi , hissedarlarımıza , kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişileri , Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi, Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

D. Veri Sahibinin Hakları,

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Kişisel veri işlenip işlenmediği öğrenme

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik ve yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesi isteme,

Kişisel verilerinizin işlenmesinin gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesinin isteme,

Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortay çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararının giderilmesi talep etme,

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanılmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklarımızla birlikte yazılı talebinizi noter aracılığı ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla ‘Pelitli mahallesi.4434 sk.No.66 Gebze/KOCAELİ’’ adresine ıslak imzalı olarak veya info@innovapolimer.com kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklarınızı içeren başvuruda ;talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması , talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi , başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulca belirlene tarifedeki ücret alınabilir.

×

Green Lack
Welcome to our WhatsApp helpline.

Live Support|Green Lack